Trärike Vindkraft ek. för.
Historik

 Hem 
Fakta 
Produktion

Föreningen 
Nyheter 
Protokoll

Historik 
 

 

 

 

 

Sidan
uppdaterad 
[161024] 


Fotoalbum


Projektets historia i korta drag

Våren -94. Vi startade upp i form av en ideell förening och började med att bygga upp tekniskt kunnande och skaffa fram vinddata mm.

Hösten -94. Osäkerheten som rådde kring elomregleringen tvingade oss att vänta tills omregleringen var genomförd. (Det gamla regelverket gjorde det i praktiken omöjligt att distribuera strömmen mellan de två nätomåden som finns i regionen.) Det rådde även stor osäkerhet kring de kooperativa vindkraftföreningarnas beskattning. Vår systerförening Härnövind erhöll så småningom positivt förhandsbesked i skatterättsnämnden (hösten -95).

Januari -96. Elomregleringen genomförs. Vi återupptar arbetet.

Maj -96. Informationsmöte för närboende. De fick ta del av och yttra sig om våra planer redan innan vi sökte bygglov. Mötet gav ett positivt gensvar och många som bor i närheten har blivit medlemmar.

 

Sommaren och hösten -96. Vindenergiberäkningar gjordes och exakt byggplats spikades. Vi fick klartecken från markägare, gjorde detaljplan och sökte bygglov, kontaktade militären och luftfartsverket. Vi ombildade även den ideella föreningen till en kooperativ ekonomisk förening.

Vintern -96. Upphandlingen startar. Fyra vindkraftverksleverantörer utvärderades och vi gjorde jämförande ekonomiska kalkyler. Samtidigt pågick marknadsföring av andelar på träffar i bygdegårdar och på mässor i olika kommundelar. Även medlemmarna värvade flitigt nya medlemmar i sin bekantskapskrets.

Våren -97. Upphandlingen klar och preliminära överenskommelser träffades med leverantörer och entreprenörer.

Maj -97. Efter att energipropositionen med en ny omgång bidragspengar beslutats i riksdagen, lämnar vi in ansökan om statligt investeringsbidrag till Nutek

Augusti -97. Vi informeras om att besked om bidrag från NUTEK kan vi vänta oss tidigast vid årsskiftet 97/98! Trots detta beslutar våra medlemmar att starta bygget. (Investeringsbidraget dröjde till våren -98) 

September/Oktober -97. Väg och fundament byggs.

November -97. Vindkraftverket står klart och levererar ström till medlemmarna. (971121)

Luciadagen -97. Officiell invigning förättas av Västernorrlands Landshövding Börje Hörnlund.


Produktionsstatistik 


Ekonomiskt utfall per andel

År Utbetalat Varav rabatt/
ränta *
Varav Amortering Nominellt Insatsvärde
1997 3700
1998 380 10 370 3330
1999 280 160 120 3210
2000 670 304 366 2844
2001 225 196 29 2815
2002 540 164 376 2439
2003 580 381 199 2240
2004/2005* 600 126 474 1766
2006* 580 196 384 1382
2007* 300 105 195 1187
2008* 380 224 156 1031
2009* 150 0 150 881
Summa 4685 1866 2819

* ränta efter skatt